Motto:

V živote má všetko svoj význam. Všetky „ZA“ aj „PROTI“, „KLADY“ aj „ZÁPORY“. Treba len hľadať zmysel v tom, čo nám je ponúkané a podľa toho si stanoviť svoje hodnoty žitia. Hľadať východisko zo zlých situácií a v šťastných momentoch si uvedomovať, že náš „ŽIVOT má predsa len ZMYSEL“ a to čo žijeme je vlastne čas, ktorý už nikdy nevrátime späť. A preto sa tešme z každodenného momentu nášho života a dajme si možnosť vrátiť sa na našu správnu životnú cestu.

Predmet činnosti

COR centrum n. o. – centrum pre deti a rodiny je zariadenie zriadené na účel vykonávania resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia plnoletých fyzických osôb závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva. Nezisková organizácia vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v zmysle Zákona NR SR č. 305/2005 Z. z.

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, s odporúčanou dĺžkou resocializačného programu minimálne 8 mesiacov. Maximálna odporúčaná dĺžka resocializačného programu je 24 mesiacov. Centrum má utvorené podmienky pre poskytnutie resocializačného programu pre 25 plnoletých fyzických osôb.

Akreditácia

Akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 72 Zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie o udelení akreditácie /chronologicky/:

 • 12280/2006-I/21AK
 • 7725/2011-I/25AK
 • 10283/2012-I/25AK
 • 18463/2013-M_OSSODRAK
 • 6970/2014-M_OSSODRAK
 • 11922/2014-M_OSSODRAK
 • 11577/2019-M_OAK
 • 18240/2024-M_RAKO

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktoré má COR centrum n. o. akreditáciu:

COR centrum n. o. vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa:

 • § 45 ods. 1 písm. e) a § 57 zákona č. 305/2005 Z. z.
  Opatrenia vykonáva pre plnoleté fyzické osoby podľa § 57 ods. 1 písm. a), pobytovou formou podľa § 45 ods. 4 písm. a) v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z.

V roku 2024 COR centrum n. o. opätovne úspešne obhájilo svoju činnosť a bola mu udelená akreditácia na ďalších päť rokov.