Motto:

V živote má všetko svoj význam. Všetky „ZA“ aj „PROTI“, „KLADY“ aj „ZÁPORY“. Treba len hľadať zmysel v tom, čo nám je ponúkané a podľa toho si stanoviť svoje hodnoty žitia. Hľadať východisko zo zlých situácií a v šťastných momentoch si uvedomovať, že náš „ŽIVOT má predsa len ZMYSEL“ a to čo žijeme je vlastne čas, ktorý už nikdy nevrátime späť. A preto sa tešme z každodenného momentu nášho života a dajme si možnosť vrátiť sa na našu správnu životnú cestu.

 

Predmet činnosti

COR centrum n. o. je resocializačné stredisko, ktoré vykonáva opatrenia v súlade so Zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Resocializačné stredisko sa podľa tohto zákona zriaďuje za účelom aktivizovania vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí, alebo iných závislostí a na opätovné zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.

 

Akreditácia

Akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 63 Zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie o udelení akreditácie /chronologicky/:

  • 12280/2006-I/21AK
  • 7725/2011-I/25AK
  • 10283/2012-I/25AK
  • 18463/2013-M_OSSODRAK
  • 6970/2014-M_OSSODRAK

 

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktoré má COR centrum n. o. akreditáciu:

  • opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa § 3 a § 4 ods. 1 písm. d) a ods. 5 v zariadení § 45 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
  • opatrenia v zariadení resocializačné stredisko podľa § 63 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktoré sa zriaďuje na účel aktivizovania vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí, alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí,
  • resocializačné stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 3 písm. a) 1-4, 8, 10-13 bodu, písm. b)2-4 bodu, písm. c) 1, 3-5 bodu, písm. d) 1-2 a ods. 4 písm. c) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

 

COR centrum n. o. opätovne úspešne obhájilo svoju činnosť a bola mu udelená akreditácia na ďalších päť rokov.

 

Náše postupy boli ocenené certifikátom ISO 9001:2008